Post by Admin

ข่าวสาร

รางลูกกลิ้ง ลำเลียงสินค้า สำเร็จรูป

19 Jul 2020

รางลูกกลิ้งลำเลียงสินค้าสำเร็จรูป เอนกประสงค์ พร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มค่า  ใช้งานง่าย เหมาะกับงานลำเลียงสินค้า ลำเลียงกล่องื เข้า-ออก รถบรรทุก  โรงงาน คลังสินค้า และสามารถใช้งานได้ หลากหลายรูปแบบ