ZLIDE CONTAINER ROLLER
                   จัดชุด รางลูกกลิ้ง + ขาตั้ง พร้อมนำไปใช้งาน รางลูกกลิ้งลำเลียงสำเร็จรูป ปรับความสูงได้ง่าย ต่อได้ง่าย ด้วยระบบ KNOCKDOWN ทั้งหมด ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย สามารถใฃ้งานได้ทันที เราจัดให้ในราคาพิเศษ เฉพาะสินค้าจัดชุด

ชุดจัดเซ็ท ภายในรถบรรทุก 
IC1 ประกอบด้วย รางลูกกลิ้ง กว้าง 40 cm ยาว 2 M จำนวน 5 ชิ้น  
IC2 ประกอบด้วย รางลูกกลิ้ง กว้าง 40 cm ยาว 2 M จำนวน 5 ชิ้น และ ขารับรางลูกกลิ้ง สูง(ปรับได้) 40-100 cm จำนวน 6 ชิ้น


ชุดจัดเซ็ท ภายนอกรถบรรทุก 
OC2 ประกอบด้วย รางลูกกลิ้ง กว้าง 40 cm ยาว 4 M จำนวน 1 ชิ้น และ ขารับรางลูกกลิ้ง สูง(ปรับได้) 100-150 cm จำนวน 2 ชิ้น
OC2 ประกอบด้วย รางลูกกลิ้ง กว้าง 40 cm ยาว 3 M จำนวน 5 ชิ้น และ ขารับรางลูกกลิ้ง สูง(ปรับได้) 60-150 cm จำนวน 3 ชิ้น